ฝ่ายบริหาร

 
  ฝ่ายบริหาร  
 

ppkkw2

 

นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
ผู้อำนวยการ

     
  รองผู้อำนวยการ  
  นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการ 
 
 panom  luckana  patcha
นางพนมจิตร ประทุมมา
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
นางลักขณา บัวช่วย
หัวหน้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางพัชราภรณ์ เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
     
 


 

patima 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน

 นายอังควร โภคานิตย์
หัวหน้างกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการ

S  90652787 0 

นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

rongBoy

นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien