ฝ่ายบริหาร

 
  ฝ่ายบริหาร  
 

bosswan

 

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการ

     
   
 
รองผู้อำนวยการ 
 
     
นางพนมจิตร ประทุมมา
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ
นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรือง
หัวหน้างกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นางพัชราภรณ์ เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
     
 


 

 
นางลักขณา  บัวช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

 นายอังควร โภคานิตย์
หัวหน้างกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa