ฝ่ายบริหาร

 
  ฝ่ายบริหาร  
 

bosswan

 

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการ

     
  รองผู้อำนวยการ  
  นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการ 
 
 panom    patcha
นางพนมจิตร ประทุมมา
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ
นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรือง
หัวหน้างกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นางพัชราภรณ์ เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
     
 luckana


 

patima 
นางลักขณา  บัวช่วย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

 นายอังควร โภคานิตย์
หัวหน้างกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien