ฝ่ายบริหาร

 
  ฝ่ายบริหาร  
 

 

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการ

     
   
 
รองผู้อำนวยการ 
 
     
     
นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ
นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรือง
หัวหน้างกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นายพัศพงศ์  ปิยะพัศพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
     
 


 

 
นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

 นายอังควร โภคานิตย์
หัวหน้างกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางประทุม  บุตรคำโชติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa