วิทยาศาสตร์

 
     
 

นางพัชราภรณ์  เจริญสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
     
นางทิพวรรณ  ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด  จิตระบอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา  บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสำราญ  สุสี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิวพร  บัวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางรัชนีย์  ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพนมจิตร  ประทุมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐาปณีย์  เขาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชไมพร  หลาบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     

ผู้อำนวยการ

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa