คณิตศาสตร์

นางราณี      พิทยาภาพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 
นางฐานัส  โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ 
นายอังควร       โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร
ครูชำนาญการพิเศษ


   
   

 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien