คณิตศาสตร์นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร
ครูชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

     
นายประเสริฐ  ขวาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายอังควร       โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางราณี      พิทยาภาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


   
  นางฐานัส  โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa