คณิตศาสตร์นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร
ครูชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

     
นายประเสริฐ  ขวาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายอังควร       โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางราณี      พิทยาภาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


 
  นางฐานัส  โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ 

นายชัชวาล         นามปรีดา
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa