นางพิมลรัตน์  ศรีกุลจร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     

นางกนกพรรณ  พลวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา  ภูวประภากร
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางฉัตรทอง  ดวงลีดี
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวศศิธร  อัฒพงศ์พิเชฏฐ์
ครูชำนาญการ
     
 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa