นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     


 

 

 

นางนิตยา  ภูวประภากร
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
   นางสาวศศิธร  อัฒพงศ์พิเชฏฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa