ติดต่อเรา

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ( สมาน สุเมโธ) ตั้งอยู่เลขที่ 355 ถนนขอนแก่น – ยางตลาด บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa