ภาษาต่างประเทศ

 
   
นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
 
นางนภาพร  นุศรีอัน
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     

 

   
     

ผู้อำนวยการ

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa