ภาษาต่างประเทศ

 
   
นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
 
นางนภาพร  นุศรีอัน
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชาคริต  พิลาดา
ครูภาษาจีน
     
     

 

   
     

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa