ภาษาต่างประเทศ

 
   
นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
นางนภาพร  นุศรีอัน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางคณิตา  ชินภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการ
นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     

 

   
     

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa