ภาษาต่างประเทศ

 
 

 

 

atjanee.jpg

นางสาวอรรจนีย์  นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

  suwat.jpg
นายชาคริต  พิลาดา
ครูภาษาจีน
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวรมย์ธีรา แสงแก้ว

ครูภาษาอังกฤษ

นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ

S  90652787 0 

นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

rongBoy

นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien