ภาษาต่างประเทศ

 
   
นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
  suwat
นางนภาพร  นุศรีอัน
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
atjanee  
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชาคริต  พิลาดา
ครูภาษาจีน
     
     

 

   
     

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien