สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
   
  น.ส เทพปราณี  เฉลียวฉลาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 
     
 
นางอาภากรณ์  ผิวขม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรัญญา  จันทิมา
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางรุจิรา  ยืนยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
     

 
นายวิวัฒน์  เวฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายธัฒนคร  พวงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
     

 

 

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa