สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางจิรัญญา  จันทิมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 
     
 
นางรุจิรา  ยืนยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายธัฒนคร  พวงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     
     
     

 

 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien