การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพฯ

 
     
นางสุภารัตน์  ทองชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธันยพร  แบนอภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสังคม  ท้าวสบาย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
   
 
นางประกายดาว  ยมศรีเคน
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
     

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien