การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพฯ

 
     

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางธันยพร  แบนอภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     
 

 
     
     

ผู้อำนวยการ

S  90652787 0 

นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

rongBoy

นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien