การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพฯ

 
     
นางสุภารัตน์  ทองชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธันยพร  แบนอภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสังคม  ท้าวสบาย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
   
 
นางประกายดาว  ยมศรีเคน
ครูชำนาญการ
 
     
     

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa