สุขศึกษาและพลศึกษา

 
  
นายเมธี  สีละพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     

นายสัมฤทธิ์  มาสิงห์
ครูชำนาญการ
นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
     
  นายคมชาญ  โคตรแก้ว
พนักงานราชการ
 
     

ผู้อำนวยการ

นายสมนึก  ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน

Donplub Link

 

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 w

wa