ศิลปะ

 
 
 
                 นางนารี  วานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     

 

 

 

นายสุทธินันท์  รัสสุรีย์

ครูดนตรีสากล

aunchalee

นางสาวอัญชลี  ถางสูงเนิน

ครูนาฏศิลป์

 

 

 

 

ครูดนตรีพื้นเมือง

 
   

ผู้อำนวยการ

S  90652787 0 

นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

rongBoy

นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien