ศิลปะ

 
 
 
                 นางนารี  วานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     

นายนครินทร์  ศรีระโคตร

ครูดนตรีสากล

aunchalee

นางสาวอัญชลี  ถางสูงเนิน

ครูนาฏศิลป์

tanitนายธนิตร์  ไชยศรี

ครูดนตรีพื้นเมือง

 
   

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien