ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 13 บ้านเลิงเปือย

ตำบลพระลับอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บ้านเลิงเปือยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มี 2 หมู่ คือ

หมู่ 9 และหมู่ 13ประชากรประมาณ 800 หลังคาเรือน ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ.2536 โดย

พระราชวรานุวัตร ( สมาน สุเมโธ)สกุลเดิม “ อุบลพิทักษ์”เป็นบุคคลที่ถือกำเนิดในบ้าน

เลิงเปือยได้บวชเรียนและศึกษาพระธรรมวินัยจนได้เปรียญ 9 ประโยค เป็นผู้ที่ชาวตำบล

พระลับ ให้ความเคารพนับถือ ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลพระลับ

จึงได้มีการประสานงานกันระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และเห็นชอบให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ดำเนินการขอจัดตั้งสาขาโรงเรียน นายสวาท ภูคำแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในขณะนั้นได้มอบหมายให้

นายไกยสิทธิ์ เปลรินทร์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็น

ผู้ประสานงานดำเนินการสาขาโรงเรียนในฐานะหัวหน้าสาขาโรงเรียน โดยพระราชวรานุวัตร

อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในวัดป่าแสงอรุณ เปิดทำการสอนครั้งแรก

ในปีการศึกษา 2536 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน

นักเรียนทั้งหมด 164 คนซึ่งดำเนินการในวัดป่าแสงอรุณเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา

คือ ปีการศึกษา 2536 และ2537ต่อมาได้ย้ายมาดำเนินการบนที่ดินสาธารณประโยชน์

“ ดอนพลับ” ในพื้นที่ 22 ไร่ 1 งาน52 ตารางวา ในวันที่ 30 เมษายน 2539

กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็น

โรงเรียนเอกเทศ ชื่อ “ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒” โดยผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ

นายชุมพล เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โรงเรียนต่อมา คือ นายไกศิษฏ์ เปลรินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่และ

ผู้อำนวยการ ต่อมา นายปรีชา มาละวรรณโณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่น

วิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ปี 2545-2551 และปัจจุบันมี นายอารมณ์ ศรีเชียงสา

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

     โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน มีอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ

ก ข และ ค อาคารประกอบ , อาคารเรียนแบบ 216 ล/41หลังคาทรงไทย ,

หอประชุม/ โรงอาหาร , บ้านพักนักการ 1 หลัง , ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 ,

สนามบาสเกตบอล , ห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6 ที่/27 จำนวน 3 หลัง และลานกีฬาเอนกประสงค์

มีข้าราชการครูทั้งสิ้น 65 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการ- ยาม จำนวน 3 คน

มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 720 คน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ( สมาน สุเมโธ) ตั้งอยู่เลขที่ 355

ถนนขอนแก่น – ยางตลาด บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13 ตำบลพระลับ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน52 
ตารางวา 

ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณะ 
ทิศตะวันออก ติดกับถนนสาธารณะ
ทิศใต้ ติดกับถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณะ

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien