กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรือง
2. นายเมธี  สีละพัฒน์
3. นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์