กลุ่มสาระภาษาไทย

1. นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร
2. นางพิมลรัตน์  ศรีกุลจร
3. นางสาวศศิธร  อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์
4. นางนิตยา  ภูวประภากร
5. นางประทุม  บุตรคำโชติ
6. นางลำไพ  ดีรักษา
7. นางนงเยาว์  วรรณทอง