กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นางโสภิดา  รักษาบุญ
2. นายสังคม  ท้าวสบาย
3. นายบรรจง  วงศ์คำซาว
4. นางธันยพร  แบนอภัย
5. นายกฤตพล  อินทร์เสนลา [Blogger][GoToKnow]
6. นางประกายดาว  ยมศรีเคน