กลุ่มสาระกิจกรรมแนะแนว

1. นางสาวจุฬารัตน์  สมทา
2. นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง
3. นางสุภารัตน์  ทองชุม