กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. นางฐานัส  โภคานิตย์
2. นายประเสริฐ  ขวาคำ
3. นางราณี  พิทยาภาพงศ์
4. นางเรืองอุไร  เมธาวี
5. นายอังควร  โภคานิตย์
6. นางปฏิมาภรณ์  เชาวนปรีชาพร
7. นางสาวนันท์นภัส  อุดมรักษ์
8. นายชัชวาล  นามปรีดา