กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นายธัฒนคร  พวงคำ
2. นางขันงาม  ม่วงนา
3. นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด
4. นางจิรัญญา  จันทิมา
5. นายวิวัฒน์  เวฬุวรรณ
6. นางอาภากรณ์  ผิวขม
7. นายองอาจ  แอบอิง
8. นางรุจิรา  ยืนยิ่ง
9. นายธีรนันท์  ลีมงคล