กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1. นางมารสี  พรกุณา
2. นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์
3. นางอัจฉรีย์  เขียวงาม
4. นางณัฐธยาน์  กลิ่นโอชา
5. นางคณิตา  ชินภักดี
6. นางนภาพร  นุศรีอัน
7. นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
8. นางสาวกนกกานต์  รองไชย