M-Group

M-Group (9)

Saturday, 02 August 2014 08:55

แนะแนว

Written by
 
 
 
  นางสาวจุฬารัตน์  สมทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว
 
   
นางเพ็ญประภา     ซุยกระเดื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ 
     
     
Saturday, 02 August 2014 08:55

ภาษาต่างประเทศ

Written by
 
   
นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
 
นางนภาพร  นุศรีอัน
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     

 

   
     
Saturday, 02 August 2014 08:54

การงานอาชีพฯ

Written by
 
     
นางสุภารัตน์  ทองชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นายกฤตพล อินทร์เสนลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธันยพร  แบนอภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสังคม  ท้าวสบาย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
   
 
นางประกายดาว  ยมศรีเคน
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
     
Saturday, 02 August 2014 08:53

ศิลปะ

Written by
 
 
 
                  นางนารี  วานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     
 
   
   
 
  
นายเมธี  สีละพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     


  นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
     
  นายคมชาญ  โคตรแก้ว
พนักงานราชการ
 
     
   
  นางจิรัญญา  จันทิมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 
     
 
นายวิวัฒน์  เวฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรุจิรา  ยืนยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ 
นายธัฒนคร  พวงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     
     
     

 

 

Saturday, 02 August 2014 08:52

วิทยาศาสตร์

Written by
 
     
 

นางพัชราภรณ์  เจริญสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
     
นางทิพวรรณ  ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด  จิตระบอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา  บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสำราญ  สุสี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิวพร  บัวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางรัชนีย์  ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพนมจิตร  ประทุมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐาปณีย์  เขาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชไมพร  หลาบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     
Saturday, 02 August 2014 08:50

คณิตศาสตร์

Written byนางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร
ครูชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

     
นายประเสริฐ  ขวาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายอังควร       โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางราณี      พิทยาภาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


   
  นางฐานัส  โภคานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

Saturday, 02 August 2014 08:49

ภาษาไทย

Written by
 

 

 
 

 
นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     


 

 

 

นางนิตยา  ภูวประภากร
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
   นางสาวศศิธร  อัฒพงศ์พิเชฏฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

bosswan

ดร.วรรณประกรณ์  จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Donplub Link

ota

KKW2BLOG

kkw2fb

 

 

w

 wa

tabien