ภาษาต่างประเทศ

 
   
นางอัจฉรีย์ เขียวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
 
นางนภาพร  นุศรีอัน
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์  ปรีชญาพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวัฒน์  ปักเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ