วิทยาศาสตร์

 
     
 

นางสาวชไมพร  หลาบโพธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
     
นางทิพวรรณ  ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด  จิตระบอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา  บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางสำราญ  สุสี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชราภรณ์  เจริญสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิวพร  บัวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางรัชนีย์  ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพนมจิตร  ประทุมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐาปณีย์  เขาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ