คำสั่งโรงเรียน

 

 
คำสั่งโรงเรียน

แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน

 ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 

ปีการศึกษา  2560

แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงาน ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายใน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)  ปีการศึกษา  2560