คู่มือ WordPress.com

wordpressคู่มือใช้ประกอบการอบรม “โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เว็บบล็อก (WordPress.com) ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น – 16.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> Download <<

ให้ความเห็น